ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

"S kamarády objevujeme svět"

Záměrem ŠVP PV je zaměřit se na získávání kompetencí dosažitelných během předškolního vzdělávání, rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vézt tak, aby na konci předškolního období bylo schopno zvládat činnosti pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, aby bylo připraveno na další vzdělávání a odneslo si do života řadu užitečných poznatků. Naučilo se rozhodovat, co je správné pro život a upevňování zdraví.

 

Vzdělávací nabídka naší školy obsahuje tyto integrované bloky:

A: Člověk – Prostřednictvím situací a plánovaných činností se dítě učí poznávat samo sebe a své tělo. Učí se rozvíjet kamarádské vztahy, poznávat život ve společnosti a orientovat se v ní, budovat důvěru v sebe sama, respekt a ohleduplnost k okolí. Učí se vážit si života, zdraví a pečovat o ně, upevňovat hygienické návyky. Prostřednictvím pohybové aktivity dosáhnout duševní pohody a vyrovnanosti.

 

B: Svět kolem nás – Prostřednictvím situací a na základě prožitků se dítě učí rozpoznávat vše, co jej obklopuje – živá i neživá příroda. Podporovat všestranný rozvoj dítěte, umožnit aktivním prožíváním získat pozitivní vztah k objevování a učení.

 

C: Příroda – Prostřednictvím poznávání světa, pomocí pokusů, praktických činností, podporování chuti objevovat nové naplňovat touhu povědění a poznání.

 

D: Svátky a tradice– Prostřednictvím situací a plánovaných činností vtáhnout děti do poznávání tradic a zvyků. Seznámit děti s kulturním bohatstvím naší země i světa. Podporovat vztah k prostředí, ve kterém žijí.

E: Pohádky - Prostřednictvím dramatizace a s využitím přirozeného, hravého a fantazijního vztahu dítěte ke skutečnosti seznámit děti se základními morálními hodnotami a zákonitostmi světa, s pravidly chování.   

Celé znění vzdělávacího programu je dostupné na úřední desce v budově MŠ Pohořská 988/23, 74235 Odry.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - MŠ Sokolovská

"Školní kurikulum podpory zdraví"

Stěžejním cílem programu je, aby se děti již od mateřské školy naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví. Zdraví není jen nepřítomnost nemoci. Je to subjektivní pocit životní pohody, souladu, harmonie, který si uvědomujeme podle míry své zralosti.

Hlavní myšlenkou školy je vytvářet pro děti podnětné a radostné prostředí, ve kterém společně s rodiči rozvíjíme osobnost každého dítěte s respektem k jeho věkovým zvláštnostem v momentální životní etapě podle zásad zdravého životního stylu.

 

Celé znění vzdělávacího programu je dostupné v kanceláři MŠ Sokolovská 555/40, 74235 Odry.