Drobečková navigace

Úvod > O nás > Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program

"S kamarády objevujeme svět"

Naším záměrem je vytvoření bezpečného prostředí, ve kterém děti naleznou chuť a odvahu tvořit, experimentovat a poznávat svět bez obav z neúspěchu. Kde pochopí, že chyba je příležitost k dalšímu rozvoji, nikoliv selhání

Chceme napomáhat budování přátelství mezi dětmi i ve všech ostatních vztazích, které tvoří klima naší školy.

Dlouhodobý koncepční záměr školy:

  • být otevřenou školou rodičům i veřejnosti, nabízet spolupráci a komunikaci
  • využívat didaktický styl založený na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dětí
  • uplatňovat moderní metody a formy práce
  • využívat individuálního přístupu, motivace, stimulovat vnitřní i vnější pochvalou

Vzdělávací nabídka naší školy obsahuje tyto integrované bloky:

  1. Člověk – Prostřednictvím situací a plánovaných činností se dítě učí poznávat samo sebe a své tělo. Učí se rozvíjet kamarádské vztahy, poznávat život ve společnosti a orientovat se v ní, budovat důvěru v sebe sama, respekt a ohleduplnost k okolí. Učí se vážit si života, zdraví a pečovat o ně, upevňovat hygienické návyky. Prostřednictvím pohybové aktivity dosáhnout duševní pohody a vyrovnanosti.
  2. Svět kolem nás – Prostřednictvím situací a na základě prožitků se dítě učí rozpoznávat vše, co jej obklopuje – živá i neživá příroda. Podporovat všestranný rozvoj dítěte, umožnit aktivním prožíváním získat pozitivní vztah k objevování a učení.
  3. Příroda – Prostřednictvím poznávání světa, pomocí pokusů, praktických činností, podporování chuti objevovat nové naplňovat touhu po vědění a poznání.
  4. Svátky a tradice – Prostřednictvím situací a plánovaných činností vtáhnout děti do poznávání tradic a zvyků. Seznámit děti s kulturním bohatstvím naší země i světa. Podporovat vztah k prostředí, ve kterém žijí.
  5. Pohádky - Prostřednictvím dramatizace a s využitím přirozeného, hravého a fantazijního vztahu dítěte ke skutečnosti seznámit děti se základními morálními hodnotami a zákonitostmi světa, s pravidly chování.

Celé znění vzdělávacího programu je dostupné na úřední desce v budově MŠ Pohořská 988/23, 74235 Odry.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - MŠ Sokolovská
"Školní kurikulum podpory zdraví"

Stěžejním cílem programu je, aby se děti již od mateřské školy naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví. Zdraví není jen nepřítomnost nemoci. Je to subjektivní pocit životní pohody, souladu, harmonie, který si uvědomujeme podle míry své zralosti.

Hlavní myšlenkou školy je vytvářet pro děti podnětné a radostné prostředí, ve kterém společně s rodiči rozvíjíme osobnost každého dítěte s respektem k jeho věkovým zvláštnostem v momentální životní etapě podle zásad zdravého životního stylu.

Celé znění vzdělávacího programu je dostupné v kanceláři MŠ Sokolovská 555/40, 74235 Odry.