ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

"S kamarády objevujeme svět"

Záměrem ŠVP PV je zaměřit se na získávání kompetencí dosažitelných během předškolního vzdělávání, rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vézt tak, aby na konci předškolního období bylo schopno zvládat činnosti pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, aby bylo připraveno na další vzdělávání a odneslo si do života řadu užitečných poznatků. Naučilo se rozhodovat, co je správné pro život a upevňování zdraví.

 

Vzdělávací nabídka naší školy obsahuje tyto integrované bloky:

A: Svět a já – poznávání lidského těla, zásady zdravého životního stylu, předcházení nemoci, drogová prevence.

 

B: Na světě nejsi sám – uspokojování potřeb lásky, bezpečí, seznamování se se základními kulturně společenskými hodnotami. Poznávání nových vzorců chování dospělých i vrstevníků.

 

C: Jak funguje svět – poznávání světa pomocí pokusů, praktických činností, podporování chuti objevování nového, pomoc při naplňování touhy po základním poznání.

 

D: Svět se baví, přitom slaví – poznávání tradic, svátků, které se prolínají rokem, slavnosti.

Celé znění vzdělávacího programu je dostupné na úřední desce v budově MŠ Pohořská 988/23, 74235 Odry.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - MŠ Sokolovská

"Školní kurikulum podpory zdraví"

Stěžejním cílem programu je, aby se děti již od mateřské školy naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví. Zdraví není jen nepřítomnost nemoci. Je to subjektivní pocit životní pohody, souladu, harmonie, který si uvědomujeme podle míry své zralosti.

Hlavní myšlenkou školy je vytvářet pro děti podnětné a radostné prostředí, ve kterém společně s rodiči rozvíjíme osobnost každého dítěte s respektem k jeho věkovým zvláštnostem v momentální životní etapě podle zásad zdravého životního stylu.

 

Celé znění vzdělávacího programu je dostupné v kanceláři MŠ Sokolovská 555/40, 74235 Odry.