top of page

Mateřská škola

LOUCKY

ˇ

 • Provoz školy: od 6,00 – 16,00 hod.

 • Nově zrekonstruovaná budova dvoutřídní mateřské školy se nachází v klidném prostředí obce Odry-Loučky. Součástí mateřské školy je rozlehlá školní zahrada, kterou obklopují místní louky a lesy.

 • Příjemná rodinná atmosféra školy umožňuje dětem prožívat společné chvíle v psychické pohodě, a tím i zdravé fyzické kondici. Podnětné prostředí napomáhá přirozeně rozvíjet dětskou osobnost a současně jí respektovat.

 • Mateřská škola je dvoutřídní. Jedna třída je věkově homogenní pro děti od 2 do 3 let popř. pro děti od 3 – 4 let (záleží na věkovém složení nově zapsaných dětí). Výchovně vzdělávací činnost je zaměřena především na adaptaci dětí do kolektivu, na rozvoj sebeobsluhy a vytváření základních návyků a dovedností.

 • Druhá třída je věkově heterogenní pro děti od 3 do zpravidla 6 let. Vzdělávání dětí směřuje především k upevnění sociálních dovedností, návyků sebeobsluhy a hygieny. Průběžně jsou zařazovány grafomotorické cviky se správným úchopem, předčtenářské a předmatematické činnosti, aktivity rozvíjející slovní zásobu a činnosti k rozvoji paměti a myšlení.

“Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce“

Robert Fulghum

Logo_technická_univerzita.png

Počátkem roku 2019 se MŠ připojila k projektu Malá technická univerzita.

 • Jedná se o sérii hravých setkání v rámci školního roku, jejichž cílem je co nejdříve na základě přirozené hravosti a poznání světa kolem sebe vzbudit zájem dětí i pedagogů o technické obory. Tento program pěstuje v dětech vztah k reálnému světu a přispívá k rozvoji technického vzdělávání již u předškolních dětí. Jednotlivé lekce jsou připravovány ve spolupráci pedagog – psycholog – architekt – projektant. 

 • V rámci jednotlivých lekcí navštíví naší mateřskou školu lektor s krabicí plnou kostiček a speciální soupravou prvků a výkresů. Hodinu pracuje s dětmi s podporou dětských technických výkresů, metodických listů a oblíbené stavebnice. Děti si hrají, ale my víme, že pracují a učí se nové věci

 • Co program dětem přináší:

  • Tvoření podle vzoru (součinnost oko – ruka) i vlastní tvoření

  • Individuální přístup

  • Práci samostatnou i ve skupinách

  • Rozvoj prostorové orientace a představivosti

  • Logické myšlení (analyticko – syntetické postupy, abstraktní převést v konkrétní)

  • Koncentrace pozornosti a vnímání

  • Procvičování hrubé a jemné motoriky

  • Rozvoj komunikačních dovedností

  • Hodnocení a sebehodnocení dětí

bottom of page