top of page

MATEŘSKÁ ŠKOLA SOKOLOVSKÁ

Mateřská škola

SOKOLOVSKÁ

  • Provoz školy: od 6,00 – 16,00 hod.

  • Tato škola se nachází v klidné vilové čtvrti města Oder. Je umístěna v rekonstruované jednopodlažní budově obklopené zahradou, která je celoročně užívána k pobytu venku, pohybovým a námětovým hrám, k pěstování léčivých bylin, ovocných keřů a stromů. Odemknutím zadní zahradní branky se děti dostanou na louku a k lesu.

  • Mateřská škola je dvoutřídní a od roku 1997 je zařazena do sítě škol podporující zdraví, které pracují podle programu Kurikulum mateřské školy podporující zdraví.  Jeho hlavním cílem je ve spolupráci s rodinou vytvářet pro děti klidné, pohodové a podnětné prostředí. Vést děti ke zdravému životnímu stylu, zapojit je do ochrany životního prostření a prostřednictvím pohybových aktivit rozvíjet jejich pohybovou zdatnost

LogoSkolaPodporujiciZdravi.jpg
CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Stěžejním cílem programu Škola podporující zdraví a jeho kurikula je, aby se děti již od mateřské školy naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví, a praktickým dovednostem chránícím zdraví. Zdraví není jen nepřítomnost nemoci. Je to subjektivní pocit životní pohody, souladu, harmonie, který si uvědomujeme podle míry své zralosti.

Základní filosofie:

Hlavní myšlenkou naší MŠ je vytvářet pro děti podnětné a radostné prostředí, ve kterém spolu s rodiči rozvíjíme osobnost každého dítěte s respektem k jeho věkovým i vývojovým zvláštnostem v momentální životní etapě podle zásad zdravého životního stylu.

Dlouhodobé záměry rozvoje:

Dlouhodobé záměry rozvoje vychází z filozofie podpory zdraví, jejich pojetí je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

  • Vytvářet v MŠ prostředí pohody, bezpečí, jistoty a lásky prostřednictvím spolupráce, součinnosti, empatie a komunikace dítě – dítě, dítě – dospělý, dospělý – dítě, dospělý – dospělý a pečlivě dbát na dodržování společně vytvořených pravidel soužití v MŠ

  • Rozvíjet partnerské vztahy s rodiči na základě vzájemné důvěry, tolerance, respektu, otevřenosti, informovanosti. Aktivně je zapojit do tvorby ŠVP i TVP a při plánování využívat jejich profesních znalostí.

  • Vést děti ke zdravému životnímu stylu, k vědomí osobní odpovědnosti za vlastní zdraví i za stav svého nejbližšího okolí s aktivním zapojením do ochrany životního prostředí

  • Zlepšovat tělesnou zdatnost a rozvíjet pohybové schopností dětí nejen v MŠ ale i ve volném čase za aktivní spoluúčasti rodičů

bottom of page